Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for NettoPower ApS salg af el til privat

LEVERINGSBESTEMMELSER ELHANDEL Gældende fra og med 1. april 2016

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER – PRIVATKUNDER

1. Generelle bestemmelser

NettoPower (CVR-nr. 34221162) benævnes i det følgende Elleverandøren. Disse Leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer inklusive netydelse (distribution) fra Elleverandøren, hvor elleverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for Kunden, medmindre andet fremgar af Aftalen med Kunden. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen (ordrebekræftelsen). Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse Leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

1.1. Fortrydelsesret

Ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgaet uden for Elleverandørens forretningssted kan Kunden træde tilbage fra Aftalen inden 14 dage fra Aftalens indgaelse (fortrydelsesret). Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde Aftalen. Kunden kan vælge at benytte standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt. 

2. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

Det er en forudsætning for Elleverandørens levering af elektricitet til Kunden, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab. Forholdet mellem Kunden og det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestar transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom pa følgende vilkar: 

 

1. a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder pa det kollektive elforsyningsnet. 

2. b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmaler, og Elinstallationer pa Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning. 

3. c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genabning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater pa Kundens ejendom er slukkede, inden genabningen finder sted. 

4. d) Kunden skal pa anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmaler og indberette maleresultatet til Netselskabet. 

5. e) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmaler og hjemhente forbrugsdata. 

6. f) Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn pa, at Elmaleren viser forkert. 

 

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Elleverandøren kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Leveringsbetingelser. 

 

Elleverandøren har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet.dk og Kundens Netselskab.

3. Levering | Kvalitet

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Elleverandøren har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Elleverandøren leverer den aftalte energimængde pa det overordnede højspændingsnet i Kundens prisomrade (øst henholdsvis vest for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter Elleverandøren om forhold, der kan have betydning for Elleverandørens levering fx forestaende større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

4. Maling | Maledata | Afregning | Regulering

Netselskabet er ansvarlig for maleudstyret og indestar for malingernes korrekthed. Hvis Kunden eller Elleverandøren far mistanke om, at de gennemførte malinger ikke er korrekte, retter Elleverandøren om nødvendigt henvendelse til Netselskabet med henblik pa en afklaring. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af maledata efter malefejl. Hvis maledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug baseret pa tidligere forbrug pa aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande. 

 

Elleverandøren afregner elleverancen forud i forhold til Kundens forventet forbrug. Endelig afregning sker pa grundlag af det faktisk malte elforbrug, nar Elleverandøren har modtaget maledata fra Netselskabet. Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre Elleverandøren de nødvendige maleraflæsninger, fx ved at indsende korrekt selvaflæsning en gang om aret.

Ændring i forbrug

Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette elleverandøren om forhold, som kan have betydning for elleverandøren.

Det gælder f.eks. større ændringer i kundens elforbrug o.l., f.eks. hvis kunden installerer nye, store maskiner på fabrikken, væsentligt flere computere på kontoret eller skifter til/fra elvarme.

Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse. 

Afregning

Kunden a conto opkræves forud baseret på tallet forventet årsforbrug fra netselskabet. Faktureringen sker efter hver endt måned.

Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale netselskab. Måling af leveret el sker i henhold til kundens lokale netselskabsregler. Det påhviler kunden at aflæse elmåleren og meddele netselskabet det faktiske forbrug i henhold til netselskabets betingelser. Såvel elleverandøren som kunden kan rette henvendelse til netselskabet for at kontrollere rigtigheden af de foretagne målinger.

Første a conto-opkrævning er et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, eftersom elleverandøren ikke kender kundens årsforbrug på opkrævningstidspunktet. Der vil blive korrigeret på næstkommende opkrævningssperiode, efter elleverandøren har modtaget måleraflæsning fra kundens lokale netselskab. Efterfølgende a conto-betalinger beregnes som periodens andel af kundens forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende til forbruget fra kundens forsyningspligtselskab.

Dit forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra dit lokale netselskab. Endelig afregning af kundens faktiske forbrug sker ved årsafregning baseret på måleraflæsninger som elleverandøren modtager fra kundens lokale netselskab.

Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager Elleverandøren korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og samtidig tilrettes fremtidige a conto- opkrævninger. elleverandøren forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre a contoopkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til elleverandørens forventninger. 

Betaling med betalingskort

Hvis du vælger kortbetaling som betalingsmetode accepterer du, at vi automatisk afregner fremtidige a conto-opkrævninger fra det angivne betalingskort. Næste rate hæves automatisk fra dit betalingskort, inden saldoen pa din konto hos elleverandøren passerer 0,- Kr. Hvis du er tilmeldt månedsbetaling med betalingskort forbeholder elleverandøren sig retten til at afregne a-conto opkrævningen den sidste bankdag i måneden.  Elleverandøren kan afregne på et vilkårligt tidspunkt hvis Kunden kommer i et rykkerforløb.

Det er din pligt som kunde at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, saledes at en betaling ikke fejler nar vi hæver næste a conto-rate.

Hvis du mister dit betalingskort eller far et nyt, er det vigtigt, at du opdaterer dine betalingsoplysninger via selvbetjeningsiden.

Herved sikres at saldoen pa din konto hos elleverandøren forbliver positiv.

Hvis saldoen pa din konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end 100 kr, kan Elleverandøren kræve sikkerhedsstillelse.

5. Betalingsbetingelser | Priser

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Regninger fra Elleverandøren er paført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Elleverandøren berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med Rentelovens regler. Elleverandøren opkræver ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer.

Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgar af Elleverandørens hjemmeside, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til Elleverandøren. Elleverandøren har ret til at regulere priserne i overensstemmelse med punkt 13.

5.1. Modregning

Elleverandøren kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden matte have til Elleverandøren eller til selskaber, som Elleverandøren er koncernforbundet med.

6. Sikkerhedsstillelse

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan Elleverandøren stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkar for at indga en Leveringsaftale eller som vilkar for fortsat levering. Dette gælder ogsa, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Elleverandøren. Sikkerhedens størrelse ma ikke overskride Elleverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 maneders betaling. Elleverandøren kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen pabegyndes eller fortsættes. Se nærmere punkt 10.3.

7. Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 10.3 og 10.4.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Elleverandørens krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Elleverandøren berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Elleverandøren straks underrettes herom. Elleverandøren kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, jf. punkt 6, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

8. Leveringshindringer | Force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Elleverandørens og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, sa længe force majeure bestar. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornar det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis

Elleverandøren eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen pa grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pagældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter

Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror

Brande, ildsvade og hærværk

It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forarsager it-og kommunikationsnedbrud

Sammenbrud eller skade pa Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser

Umulighed med hensyn til at opna nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.

Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter

Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Elleverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen pa grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Elleverandøren og Kunden.

9. Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne. Elleverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Elleverandøren er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger palagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

Elleverandøren er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden matte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/pa den pagældende adresse (forbrugssted), medmindre Elleverandøren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

10. Leveringsforholdets løbetid | Opsigelse | Flytning | Ophør

10.1. Opsigelse

Opsigelsesvarsel er 15 hverdage

10.2. Flytning

Hvis Kunden flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen pa den nye adresse (det nye forbrugssted), medmindre Kunden samtidig opsiger Aftalen, jf. herved punkt 10.1. Prisen for elleverance pa den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til Elleverandørens pris, der er gældende i det pagældende netomrade, som Kunden flytter til. Meddelelse om flytning skal gives til Elleverandøren tidligst 2 maneder og senest 7 arbejdsdage inden flytningen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Elleverandøren straks underrettes herom, og maleren skal straks aflæses.

10.3. Ophævelse af Aftalen

Elleverandøren kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen pa grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

Elleverandøren kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, safremt Elleverandøren har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter punkt 6, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af Elleverandøren fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, safremt der er indgaet en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling.

Kunden kan ikke kræve levering fra Elleverandøren, hvis Elleverandøren berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet.

10.4. Afbrydelse

Elleverandøren kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, nar Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af Kunden.

10.5. Ophør | Slutafregning

Elleverandøren sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Elleverandøren flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør pa den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Elleverandørens forudgaende skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Elleverandøren ma uden Kundens samtykke gennemføre sadanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive elleverandørvirksomhed i Danmark.

11. Personoplysninger

Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Elleverandøren relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven. Elleverandøren er berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler Elleverandøren oplysninger om den Kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Elleverandørens ansatte eller for personer, der varetager Elleverandørens interesser, fx Kundens adfærd, eller 3) øvrige forhold pa Kundens ejendom af relevans for afbrydelsen. Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. Elleverandøren videregiver oplysninger til Netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Elleverandøren og Netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

Far Elleverandøren kendskab til, at et barn eller en ung under 18 ar lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Elleverandøren for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. Far Elleverandøren kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Elleverandøren for, at politiet underrettes herom.

Elleverandøren behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.

Elleverandøren anvender cookies med det formal at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget sa nemt som muligt for kunden.

Ved oprettelse hos elleverandøren forbeholder denne sig retten til at kreditvurdere Kunden igennem Ribers Kredit Information (RKI)

Kunden kan ved at skrive til Elleverandørens kundecenter fa indsigt i de oplysninger, der behandles om Kunden, og anmode om at fa oplysningerne berigtiget. Elleverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr, safremt anmodningen om indsigt ønskes besvaret skriftligt.

12. Uoverensstemmelser

12.1 Kundeklager

Kunden har krav pa klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Kunden ikke er tilfreds med Elleverandørens opfyldelse af Aftalen, en afgørelse truffet af Elleverandøren eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Kunden henvende sig til Elleverandørens CRM pa telefon 70 500 500. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Elleverandøren. Elleverandøren besvarer Kundens henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar pa sin henvendelse inden en maned, kan Kunden klage over Elleverandøren til

Ankenævnet pa Energiomradet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 41 71 50 00 post@energianke.dk www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

12.2 Lovvalg og værneting | Domstolsprøvelse

Tvister mellem Kunden og Elleverandøren afgøres efter danske retsregler, herunder mangelsreglerne i Købelovens forbrugerafsnit. Sager mod Elleverandøren med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Retten i Aarhus. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod Elleverandøren ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

13. Ændringer

Elleverandøren forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Elleverandøren i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgaelse.

Elleverandøren forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse Leveringsbetingelser og vilkarene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgaende varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Elleverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen pa ændrede vilkar, kan Kunden ophæve Aftalen.