Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for nettopower ApS salg af el til erhvervskunder

Hjem / Forretningsbetingelser – erhverv

Forretningsbetingelser – erhverv

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for nettopower ApS salg af el til erhvervskunder

Forretningsbetingelser for nettopower ApS salg af el til erhvervskunder

CVR: 34221162 | Rosenkrantzgade 23 4, 8000 Aarhus C | email: kundeservice@nettopower.dk

Leveringen er til enhver tid underlagt de offentlige myndigheders krav.

1. Generelt

Nærmere oplysninger om nettopowers aftaletyper og priser m.v. kan ses på nettopowers hjemmeside, www.nettopower.dk, eller rekvireres ved henvendelse til nettopower.

nettopowers indgåelse af aftale med kunden er betinget af, at nettopower kan kreditgodkende kunden. Til brug herfor kan nettopower indhente oplysninger i CVR-registret, kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre mv.

2. Bestilling

Alle priser er inkl. afgifter og ekskl. moms. Priserne er dagspriser. 

Når du handler med nettopower.dk, indgåes aftaler på dansk. 

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på  www.nettopower.dk  eller sende en e-mail til  kundeservice@nettopower.dk

2.1 Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at handle på nettopower.dk. 

Når du tilmelder dig, skal du indtaste fødselsdato, så vi sikrer at du er over 18 år. Er du under 18 år, skal aftalen indgåes af en forælder eller værge.

3. Definitioner

3.1 Elselskab

Selskabet handler el på kundens vegne, f.eks. nettopower ApS.

Kunden modtager en regning fra sit elselskab til dækning af kundens elforbrug samt for afgift for transport af el samt afgifter til staten. 

3.2 Kunden

Din virksomhed.

3.3 Kundeaftalen

Aftale mellem kunde og nettopower om levering af el til kunden, jvf. disse forretningsbetingelser.

4. Aftale om el-leverance

Disse forretningsbetingelser gælder i forbindelse med alle leverancer af el mellem nettopower og virksomheden (herefter benævnt “Kunden”).

Denne aftale omfatter hele forbruget af elektricitet på leveringsadressen/-erne, som angivet af kunden ved indgåelse af aftale om elleverance.

nettopower handler el på vegne af kunden på de nordiske elbørser for at sikre kunden lavest mulige elpris. Prisen kan derfor ikke oplyses på forhånd, da elpriserne varierer time for time.

5. Forbrug og afregning

Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale netselskab. Måling af leveret el sker i henhold til kundens lokale netselskabsregler.

Det påhviler kunden at aflæse elmåleren og meddele netselskabet det faktiske forbrug i henhold til netselskabets betingelser.

6. Korrektion af betalinger

nettopower fastsætter a conto-betaling på baggrund af kundens oplysninger om forventet elforbrug samt oplysninger fra kundens lokale netselskab.

For skabelonaflæste kunder modtager nettopower en opgørelse over kundens forbrug én gang årligt fra kundens lokale netselskab.

På baggrund heraf kan nettopower opgøre kundens faktiske forbrug i forhold til a conto-opkrævet forbrug.

Hvis der er opkrævet for lidt i forhold til det faktiske forbrug, opkræves differencen sammen med næstfølgende a conto-betaling. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det overskydende beløb i den efterfølgende a conto-betaling.

Ved ophør af kundeforholdet modtager kunden en slutopgørelse snarest muligt og senest tre måneder efter, nettopower har modtaget slutaflæsning fra kundens lokale netselskab.

nettopower foretager refusion eller opkrævning af evt. for meget eller for lidt opkrævet a conto-betaling, forudsat at beløbet overstiger 50,- kr. 

Udbetaling af restbeløb kan ske gratis ved overførsel direkte til kundens konto, såfremt kunden oplyser kontonummer ved udmelding.

Kunden skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller netselskabets korrektion af måledata efter målerfejl.

7. Ændringer i forbrug

Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette nettopower om forhold, som kan have betydning for nettopower.

Det gælder f.eks. større ændringer i kundens elforbrug o.l., f.eks. hvis kunden installerer nye, store maskiner på fabrikken, væsentligt flere computere på kontoret eller skifter til/fra elvarme. 

Det samme skal meddeles til kundens lokale netselskab.

Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse. 

8. Flytning

Kunden har pligt til hurtigst muligt at informere nettopower ved adresseændring. Både  til- og fraflytning  skal meldes til nettopower senest tre dage før flyttedatoen og gerne så tidligt som muligt, dog tidligst to måneder før flyttedatoen.

Modtages flytteoplysninger senere, vil der opstå et internt forhold mellem udflytter og indflytter som de to parter skal håndtere uden nettopowers og netselskabets deltagelse.

9. Levering og måledata

Det er en forudsætning for, at nettopower kan levere el til kunden, at kunden er tilsluttet det kollektive forsyningsnet via en aftale med sit lokale netselskab samt til enhver tid lever op til netselskabets betingelser.

Hvis kunden allerede modtager el, bør dette ikke være et problem, og kunden skal ikke foretage sig yderligere, idet netadgang og transport af el blot fortsætter fra det lokale netselskab.

Det er netselskabets måleudstyr og aflæsninger, herunder selvaflæsninger, der danner grundlag for afregning.

Såfremt måleværdier mangler eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et beregnet forbrug, bl.a. baseret på kundens tidligere forbrug.

nettopower ApS er berettiget til på vegne af kunden at rette henvendelse til netselskabet, som foretager måling af elforbruget hos kunden, hvis kunden eller nettopower ApS har formodning om, at de foretagne målinger ikke er korrekte.

Henvendelser om afbrydelser skal rettes til nettopower ApS. Andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens lokale netselskabet. Det er kundens lokale netselskab, som er ansvarlig nettekniske forhold.

10. Pris og betalingsbetingelser

nettopower handler el på vegne af dig direkte på markedsvilkår. Afregning sker a conto op til fem måneder forud, baseret på dit forventede årsforbrug. 

11. Tilmelding

Når du har  tilmeldt dig  og er blevet oprettet som bruger, kan du følge dit forbrug samt foretage ændringer i betalingsoplysninger på selvbetjeningssiden. Betaling foregår med betalingskort via selvbetjeningsiden eller Betalingsservice.

Hvis du vælger kortbetaling accepterer du, at vi automatisk afregner fremtidige a conto-betalinger fra det angivne betalingskort. Næste rate hæves automatisk fra dit betalingskort, inden saldoen på din konto hos nettopower passerer 0,- Kr.

Det er din pligt som kunde at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling ikke fejler når vi hæver næste a conto-rate.

Hvis du mister dit betalingskort eller får et nyt, er det  vigtigt , at du opdaterer dine betalingsoplysninger via selvbetjeningsiden!  

Herved sikres at saldoen på din konto hos nettopower forbliver positiv.

Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end 100 kr, kan nettopower stoppe for vores leverance af el. 

12. A conto-afregning

Første afregning er et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, eftersom vi ikke kender dit årsforbrug på faktureringstidspunktet. Der vil blive korrigeret på næstkommende faktureringsperiode, efter vi har modtaget måleraflæsning fra dit lokale netselskab.

Efterfølgende a conto-betalinger beregnes som periodens andel af dit forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende til forbruget fra dit forsyningspligtselskab.

Dit forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra dit lokale netselskab. Endelig afregning af kundens faktiske forbrug sker ved årsafregning baseret på måleraflæsninger som nettopower modtager fra kundens lokale netselskab.

Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager nettopower korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og samtidig tilrettes fremtidige a conto- opkrævninger. nettopower forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre a conto-opkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til nettopowers forventninger.

13. Betaling

Den angivne pris er inklusiv offentlige afgifter samt netafgifter. Statsafgifter og netafgifter og er ekskl. moms,

A conto-beløbet trækkes automatisk på forfaldstidspunktet, som fremgår af fakturaen. Rettidig betaling forudsætter, at du holder dine kortoplysninger opdateret på selvbetjeningsiden.

Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til Rentelovens bestemmelser. Herudover må kunden påregne, at der påløber yderligere omkostninger, såfremt kunden ikke reagerer på første betalingspåmindelse, eller det bliver nødvendigt indlede retslig inkasso. Endvidere forbeholder nettopower sig ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med misligholdelse.

nettopower forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage kreditvurdering af kunden.

På baggrund af denne kan nettopower kræve sikkerhed, forudbetaling eller – forud for leveringsstart – træde tilbage fra aftalen.

Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser som nettopower leverer i henhold til leveranceaftalen.

Meddelelser mellem dig og nettopower sker elektronisk og via e-mail. Hvis du ændrer e-mailadresse, skal du straks give besked til nettopower via  selvbetjeningssiden !

Kundeforholdet bliver automatisk forlænget, indtil kunden opsiger sin leveranceaftale.

Ved ophør af kundeforhold udformer nettopower en slutopgørelse på baggrund af kundens eller netselskabets aflæsning.

Dette sker hurtigst muligt, dog senest seks uger efter, at nettopower har modtaget information fra netselskabet.

Kunden skal gennem netselskabet sørge for at sikre nettopower de måleværdier, som er nødvendige for at nettopower kan foretage afregningen korrekt.

Ved manglende informationer er nettopower berettiget til at afregne a conto, efter et forventet elforbrug i perioden. 

Hvis afregningen af elforbruget er fejlagtig, refunderer nettopower det for meget betalte beløb eller opkræver for lidt betalte beløb.

Det gælder f.eks. ved fejl i aflæsning, forbrugsberegning, kontering, målerfejl, brug af ukorrekt målerudstyr o.l.

Som afregningsfejl anses også fejl i skønnet årsforbrug som følge af, at aflæsningen ikke er modtaget eller registreret. 

nettopower kan kræve regulering af det afregnede for en periode, hvori fejl kan påvises. De almindelige forældelsesregler gælder.

Fejl kan også være fejl i skønnet forbrug som konsekvens af manglende indberetning. 

Regulering af en leveringsperiodes endelige afregning eller slutopgørelse kan kræves for den periode, hvori fejlen kan påvises, idet de almindelige forældelsesregler dog finder anvendelse. 

Fakturaer og kvitteringer for tidligere indbetalinger kan ses på  selvbetjeningssiden.

Hvis du får ny e-mailadresse eller flytter, skal du give nettopower besked om din nye adresse.

Ved overgangen til Engrosmodellen giver kunden samtykke til at nettopower ApS fortsat må gennemføre den eksisterende betalingsaftale. Ved overgangen til Engrosmodellen ændres der principielt ikke noget ved den eksisterende betalingsaftale som kunden har med nettopower ApS, og det deri indholdte samtykke bortfalder ikke som følge heraf. Et samtykke kan ikke tilbagekaldes fra kundens side.

14. Fortrydelsesret

Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret.

15. Periode og opsigelse

I modsætning til andre selskaber har vi ingen binding. Dog tager det 15 hverdage at skifte væk, da vi er underlagt markedsbetingelser. Se Energinet.dk’s markedsforskrifter

Du kan opsige aftalen enten via e-mail til kundeservice@nettopower.dk eller på www.nettopower.dk/kontakt-os  Meddelelsen skal indeholde oplysning om kundenummer, navn og adresse.

16. Fuldmagt

Den virksomhed, der indgår aftale om levering af el fra nettopower skal være registreret hos netselskabet på installationsadressen (den virksomhed som står på regningen fra netselskabet). 

Den enkelte person, der på vegne af den pågældende virksomhed indgår aftalen med nettopower, skal have fuldmagt fra virksomheden til at indgå aftalen. 

nettopower gives fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens netselskab, herunder fuldmagt til at nettopower indhenter de nødvendige oplysninger til brug for leverandørskifte, samt at nettopower foretager leverandørskifte på vegne af kunden.

nettopower gives fuldmagt til at elleveranceaftalen overføres med kunden ved flytning til ny adresse. Hvis kunden ikke teknisk kan flytte sin aftale med til sin nye adresse, f.eks. hvis kunden ikke længere har egen måler, betragtes aftalen som opsagt af kunden.

Såfremt kunden ved tilmelding er bundet til en anden elleverandør, har nettopower fuldmagt til at foretage leverandørskifte ved førstkommende mulige dato efter udløb af bunden aftale. Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med aftalen. 

17. Personoplysninger

nettopower kan indhente data fra CVR-registeret til entydig identifikation og verifikation af kunden.

Kundens data vil ikke blive udleveret til tredjemand. nettopower kan dog give oplysningerne videre til koncernforbundne selskaber.

Kunden kan bede om at få oplyst, hvilke data, nettopower har registreret. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor udlevering/videregivelse er fastsat ved lov, ved retskendelse/dom eller efter påkrav fra offentlig myndighed som nettopower ApS ikke lovligt kan modsætte sig.

nettopower behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.

For at du kan indgå aftale med os på nettopower.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

CVR-nummer

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Oplysningerne registreres hos nettopower ApS og opbevares i fem år efter ophør af aftalen, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles oplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for nettopower ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.nettopower.dk er nettopower ApS.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.nettopower.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos nettopower ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til nettopower ApS via e-mail kundeservice@nettopower.dk.

18. Cookies

På nettopower.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser.

19. Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på nettopower.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere nettopower.dk.

20. Reklamation

Oplever du fejl eller mangler ved din aftale hos nettopower ApS, skal du kontakte os på  kundeservice@nettopower.dk .

Henvendelser om afbrydelser skal ske til nettopower ApS, og andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens lokale netselskab. Det er netselskabet, som er ansvarlig for elkvaliteten. Henvendelser om afbrydelser skal ske til nettopower ApS. nettopower ApS er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverances tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. nettopower ApS er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger palagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

21. Ændringer i betingelser

nettopower ApS er berettiget til, med en måneds varsel, at ændre vilkårene i Forretningsbetingelser, så længe ændringerne ikke er væsentlige eller urimeligt byrdefulde for kunden.

Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, skal disse varsles individuelt med mindst tre måneder, således at kunden kan opsige aftalen, inden ændringerne træder i kraft.

Oplysninger om ændringer meddeles kunden på dennes selvbetjeningsside. Ændringer vil også fremgå af nettopowers hjemmeside.

22. Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af nettopower ApS krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er nettopower ApS berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal nettopower ApS straks underrettes herom. nettopower ApS kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

23. Afbrydelse af elleverancen

Ved manglende betaling rykker nettopower kunden for betaling med betalingsfrist på minimum ni dage. Såfremt rykkerbetaling ikke sker senest på forfaldsdato, kan nettopower afbryde elleverancen efter forudgående varsel.

nettopower kan også, efter fem dages forudgående varsel, afbryde elleverancen, hvis det af købers handlemåde eller af et alvorligt svigt i kundens kreditværdighed fremstår som overvejende sandsynligt, at kunden vil komme til at misligholde sin betalingspligt.

Ved udøvelse af retten til at afbryde elleverancen er nettopower ikke forpligtet til at genoptage forsyningen, før kunden har betalt alle forfaldne terminer inklusiv påløbne renter og omkostninger. Udøvelse af retten til at afbryde forsyningen reducerer ikke kundens betalingspligt.

nettopower har ret til at afbryde elleverancen i tilfælde, hvor netselskabet afbryder forsyningen. 

24. Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes nettopower ApS og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, sa længe force majeure bestar. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis nettopower ApS eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen pa grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pagældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter

Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror

Brande, ildsvade og hærværk • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forarsager it-og kommunikationsnedbrud

Sammenbrud eller skade pa Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser

Umulighed med hensyn til at opna nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.

Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter

Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan nettopower ApS ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen pa grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem nettopower ApS og Kunden.

25. Tvister

Ønsker kunden at klage over forhold i forbindelse med aftalen, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til nettopower ApS, gennem kontakformularen på vores hjemmesiden.

Afviser nettopower ApS kundens indsigelser, kan klager indbringes for Ankenævnet på Energiområdet : Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, post@energianke.dk.

Enhver tvist i relation til aftalen, som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus som rette værneting. Kunden kan dog altid anlægge sag ved sit hjemting.

Disse generelle leveringsbetingelser udgør sammen med “Aftale om levering af el fra nettopower ApS” og produktbeskrivelsen på nettopowers hjemmeside, www.nettopower.dk, den samlede aftale mellem nettopower ApS og kunden.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem nettopower ApS’ generelle leveringsbetingelser og “Aftale om levering af el fra nettopower ApS”, har den individuelle aftale forrang.