Persondatapolitik

Persondatapolitik for NettoPower

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan NettoPower (herefter "Elleverandøren")

behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

 

1.

DATAANSVARLIG

Elleverandøren er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig om salg af elektricitet. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Rosenkrantzgade 23, 8000 Aarhus C

Telefonnr.: 70 500 500

Mail: kundeservice@nettopower.dk

 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG:

Elleverandøren  behandler  følgende  personoplysninger  om  dig  som  kunde  i  forbindelse  med det  løbende aftaleforhold.

 

 • Almindelige   oplysninger   relateret   til   aftalen   om   levering   af   elektricitet,   herunder kundens  kontaktoplysninger,   aftagenummer,   målenummer,   bank

ogbetalingsoplysninger,klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.

 

 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.

 

 • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger   og   forhold,   der   giver   anledning   til   overvejelser   om   sikkerheden   for elleverandørens ansatte eller for personer, der varetager Elleverandørens interesser.

 

 • CPR nummer til brug for anmeldelse i datahubben samt til brug for administration af aftaleforholdet.

 

Vi  behandler  ligeledes  cookies  om  besøgende  på  vores  hjemmeside.

 

3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

Formålet med   behandlingen   af   personoplysningerne   er   følgende:

 

 • Levering af elektricitet.

 

 • Administration af aftalen om levering af elektricitet, herunder fakturering og afregning.

 

 • Afbrydelser af elforsyning.

 

 • Kommunikation    med    netselskab/foged/myndigheder    ifbm.    eventuel    afbrydelse    af Elforsyning.

 

Elleverandøren behandler kun personoplysninger i det omfang, det

er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag

 

At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf.

artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. Databeskyttelseslovens § 6.

 

At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af

retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk.

2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

At  behandlingen  er  nødvendig  for  at  beskytte  kunden  eller  en  anden  fysisk  persons  vitale

interesser,  hvis  de  ikke  selv  er  i  stand  til  at  give  et  samtykke,  jf.  artikel  9,  stk.  2,  litra  c  i

persondataforordningen.

 

At  behandlingen  er  nødvendig  for,  at  et  retskrav  kan  fastlægges,  gøres  gældende  eller

forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

-

 

5.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Elleverandøren videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse. 

 

Elleverandøren videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 

 • Datahubben:     Der     videregives     CPR nummer     samt     navn     og     adresse

idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.

 

 • Kommuner: Får Elleverandøren kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under

forhold,derbringerdetssundhedellerudviklingifare,sørgerElleverandørenfor,at

kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.

 

 • Politiet:   Får   Elleverandøren   kendskab   til,   at   dyrehold   behandles   uforsvarligt,   sørger Elleverandøren for, at politiet underrettes herom.

-

 • Netselskaber:  I  sager om  afbrydelse  af  elforsyninger  videregives  personoplysninger  i  det omfang,   det   er   et   nødvendigt   led   i   kommunikationen   mellem   Elleverandøren   og netselskabet.

 

 

7.

KUNDENS RETTIGHEDER

 

7.1

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

 

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte

elleverandøren gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at kundens henvendelse  er  modtaget,  medmindre  anmodningens  kompleksitet og  omfang  gør,  at  der  ikke  kan  svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel

12.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

7.1

Ret til indsigt (se personoplysninger)

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

7.2

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 

7.3

Ret til sletning af personoplysninger

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

7.4

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi  fremover kun  behandle  oplysningerne bortset  fra  opbevaring

med  dit  samtykke,  eller  med  henblik  på,  at  retskrav  kan  fastlægges,  gøres  gældende  eller  forsvares,  eller  for  at  beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

7.5

Indsigelse

 

Du har ret at til at gøre indsigelse imod Elleverandørens behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering. Du har også ret til at gøre indsigelse imod Elleverandørens behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel

 

21. Efter en indsigelse må Elleverandøren ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

7.6

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabiliet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til Elleverandøren.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til

at overføre til en anden tjenesteyder.                                                                                                                

8.

KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over elleverandørens

behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive

en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

mail:

dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: 33193200

Hjemmeside:

www.datatilsynet.dk