Forretningsbetingelser - Produktionselleverandør

FORRETNINGSBETINGELSER ELPRODUKTION Gældende fra og med 09.11.2017

Hjem / Forretningsbetingelser – produktionsleverandør

Forretningsbetingelser – produktionsleverandør

Forretningsbetingelser for nettopower ApS salg af el til privat

FORRETNINGSBETINGELSER ELPRODUKTION Gældende fra og med 09.11.2017

AFTALE OM SALG AF ELPRODUKTION FRA EGENPRODUCENTER TIL nettopower APS

1. Generelle bestemmelser

nettopower (CVR-nr. 34221162) er produktionselleverandør og benævnes i det følgende elleverandøren. Disse Forretningsbetingelserne gælder for alle ydelser inklusive netydelse (distribution) fra elleverandøren, hvor leverancerne primært er bestemt til privat og erhvervsmæssig anvendelse for Kunden, medmindre andet fremgar af Aftalen med Kunden. Forretningsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen (ordrebekræftelsen). Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse Forretningsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

Ved salg af elproduktion fra elproducenter forståes el produceret fra solceller, batterier og vindmøller leveret til elnettet, heræfter benævnt som leverancen (fra elleverandøren).

Ved salg af elproduktionen til elleverandøren overdrages rettighederne omkring kundens elproduktion og dermed retten for elleverandøren til at markedsføre denne produktion som en del af et samlet produkt samt overtagelse af evt. udstedte oprindelsescertifikater. Det er også elleverandørens ret efterfølgende at udstede oprindelsescertifikater på baggrund af produktionen.

Dette har ingen betydning for kunden, men har markedsværdi for elleverandøren.

1.1. Fortrydelsesret

Ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgaet uden for Elleverandørens forretningssted kan Kunden træde tilbage fra Aftalen inden 14 dage fra Aftalens indgaelse (fortrydelsesret). Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde Aftalen. Kunden kan vælge at benytte standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt. 

2. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

Det er en forudsætning for Elleverandørens køb af elektricitet fra Kunden, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab. Forholdet mellem Kunden og det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra kunden til højspændingsnettet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom pa følgende vilkar: 

1. a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder pa det kollektive elforsyningsnet. 
2. b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmaler, og Elinstallationer pa Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning. 
3. c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genabningen finder sted. 
4. d) Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmaler og indberette måleresultatet til Netselskabet. 
5. e) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata. 
6. f) Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmaleren viser forkert. 

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Elleverandøren kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Forretningsbetingelser. 

Elleverandøren har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet.dk og Kundens Netselskab.

3. Levering | Kvalitet

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan producere el til nettet efter øjeblikkeligt behov. Elleverandøren har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Elleverandøren leverer den producerede energimængde fra kunden til det overordnede højspændingsnet i Kundens prisomrade (øst henholdsvis vest for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter Elleverandøren om forhold, der kan have betydning for Elleverandørens levering fx forestaende større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

4. Måling | Måledata | Afregning

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter kunden om nødvendigt henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af måledata efter målefejl. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra en beregnet produktion baseret pa tidligere produktion på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande. 

Elleverandøren afregner elleverancen bagud i forhold til Kundens faktiske forbrug. Afregning sker pa grundlag af det faktisk målte elforbrug, når Elleverandøren har modtaget måledata fra Netselskabet. Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre Elleverandøren de nødvendige måleraflæsninger.

4.1 Ændring i produktion

Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette elleverandøren om forhold, som kan have betydning for elleverandøren.

Det gælder f.eks. større ændringer i kundens produktion o.l., f.eks. hvis kunden installerer nye anlæg med elproduktion.

Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse. 

4.2 Afregning

Kunden afregnes udfra den faktiske producerede mængde leveret til nettet.

Udbetaling sker d. 15 i måneden efter produktionsmåneden når alle produktionsdata er modtaget fra datahubben. Udbetalingen kan også, i tilfælde af lav produktion, udbetales senere. Kunden skal dog som minimum udbetales hver 6 måned. Kunden skal oplyse kontonumer til udbetaling på selvbetjeningen.

Kundens produktion bliver afregnet ud fra spotprisen på Nordpoolspot fratrukket omkostningerne nedenstående, time for time, så kunden opnår optimal gevinst ved sin produktion. Dvs det er IKKE tale om en gennemsnitspris fra Nordpool spot som ellers vil sænke gevinsten da priserne om natten er lavere end når der produceres el fra feks solceller. Det samme gøre sig gældende for feks batterier, her ønsker kunden at sælge produktionen når priserne er højest på børsen. elleverandøren kan stille prissignal til råddighed for kunden, så optimal udnyttelse af produktionen sker.

Kunden bliver opkrævet de til enhver tid gældende tariffer fra staten(Energinet) vedr indfødningstarif og balancetarif samt elleverandørens balancetarif.

Elleverandøren opkæver kunden et månedligt beløb for håndtering af salget for kunden. Hvis kunden også indgår en kontrakt med elleverandøren om køb af el fra nettet, bortfalder det månedlig beløb som elleverandøren ellers ville opkræve. Kunden opnår herved en besparelse.

Alle opkrævninger fra elleverandøren bliver modregnet på kundens konto hos elleverandøren.

Kunden kan tilenhver tid følge sin produktion og opnåede gevinst ved salg af elproduktionen på elleverandørens selvbetjeningen.

Hvis kundens konto hos nettopower går i minus, er det et krav at kunden enten registrerer en betalingsmetode på selvbetjeningen eller laver en engangsindbetaling på selvbetjeningen. 

Hvis kunden også indgår en kontrakt med elleverandøren omkring levering af el til kunden, bliver den opsparede værdi fra produktionen modregnet forbruget fra nettet således at unødige udbetalinger undgåes.

5. Betalingsbetingelser | Priser

Alle priser for elproduktionen og netydelser, herunder indfødningstarif og balancetarif angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. 

Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgar af Elleverandørens hjemmeside, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til Elleverandøren. Elleverandøren har ret til at regulere priserne i overensstemmelse med punkt 13.

5.1. Modregning

Elleverandøren kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden matte have til Elleverandøren eller til selskaber, som Elleverandøren er koncernforbundet med.

6. Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Elleverandørens krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Elleverandøren straks underrettes herom.

7. Leveringshindringer | Force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Elleverandørens og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornar det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis

Elleverandøren eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

·       Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter

·       Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror

·       Brande, ildsvade og hærværk

·       It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forarsager it-og kommunikationsnedbrud

·       Sammenbrud eller skade pa Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser

·       Umulighed med hensyn til at opna nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.

·       Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter

·       Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Elleverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen pa grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Elleverandøren og Kunden.

8. Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne. Elleverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Elleverandøren er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger palagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

Elleverandøren er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden matte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/pa den pagældende adresse (forbrugssted), medmindre Elleverandøren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

9. Leveringsforholdets løbetid | Opsigelse | Flytning | Ophør

9.1. Opsigelse

Opsigelsesvarsel er 15 hverdage

9.2. Flytning

Meddelelse om flytning skal gives til Elleverandøren tidligst 2 maneder og senest 7 arbejdsdage inden flytningen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Elleverandøren straks underrettes herom, og maleren skal straks aflæses.

9.3. Ophævelse af Aftalen

Kunden kan ikke kræve leverance fra Elleverandøren, hvis Elleverandøren berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for leverancen.

10. Slutafregning

Elleverandøren sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Elleverandøren flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Elleverandørens forudgaende skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Elleverandøren må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive elleverandørvirksomhed i Danmark.

11. Personoplysninger

Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Elleverandøren relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven. Elleverandøren er berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

Elleverandøren behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.

Elleverandøren anvender cookies med det formal at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget sa nemt som muligt for kunden.

Ved oprettelse hos elleverandøren forbeholder denne sig retten til at kreditvurdere Kunden igennem Ribers Kredit Information (RKI).

Kunden kan ved at skrive til Elleverandørens kundecenter fa indsigt i de oplysninger, der behandles om Kunden, og anmode om at få oplysningerne berigtiget. Elleverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr, safremt anmodningen om indsigt ønskes besvaret skriftligt.

12. Uoverensstemmelser

12.1 Kundeklager

Kunden har krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Kunden ikke er tilfreds med Elleverandørens opfyldelse af Aftalen, en afgørelse truffet af Elleverandøren eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Kunden henvende sig til Elleverandørens CRM pa telefon 70 500 500. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Elleverandøren. Elleverandøren besvarer Kundens henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar pa sin henvendelse inden en maned, kan Kunden klage over Elleverandøren til

Ankenævnet pa Energiomradet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 41 71 50 00 post@energianke.dk www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

12.2 Lovvalg og værneting | Domstolsprøvelse

Tvister mellem Kunden og Elleverandøren afgøres efter danske retsregler, herunder mangelsreglerne i Købelovens forbrugerafsnit. Sager mod Elleverandøren med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Retten i Aarhus. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod Elleverandøren ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

13. Ændringer

Elleverandøren forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Elleverandøren i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.

Elleverandøren forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse Leveringsbetingelser og vilkarene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgaende varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Elleverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkar, kan Kunden ophæve Aftalen.

Luk