Få styr på PSO-afgiften – Det betyder den for din elregning

PSO hvad for noget?…

Sådan tænker en stor del af danskerne måske, hvis de bliver præsenteret for begrebet ”PSO”. Og det forstår vi sådan set godt. For mange er PSO bare tre tilfældigt sammensatte bogstaver, men i virkeligheden er disse tre bogstaver ekstremt betydningsfulde for den enkelte samfundsborger såvel som det større samfund.

Hvorfor? Jo, det skal vi sige dig. PSO – eller rettere pso-afgift – er nemlig en betegnelse for en central elafgift, der fortsat eksisterer i Danmark med det formål at sikre, at der løbende leveres et økonomisk tilskud til den grønne omstilling på området for bæredygtig energiproduktion.

Er du stadig lidt forvirret? Og vil du gerne vide, hvad PSO-afgift er – og endnu vigtigere, hvad den betyder for dig som (energi-)forbruger i Danmark? I så fald er du landet det helt rette sted. I dette blogindlæg retter vi nemlig blikket stift mod PSO med henblik på at afdække begrebet på en forståelig måde, så alle kan være med. Vi giver dig definitionen på PSO-afgift, forklarer dig om baggrunden for PSO-afgiftens oprettelse og ikke mindst årsagen til den forestående PSO-afgift-afskaffelse.

Kort sagt: Vi klæder dig optimalt på med den fornødne viden, så du kan få 100 procent styr på PSO-afgiften.

Rigtig god læselyst.

Hvad er PSO-afgift?

PSO er en forkortelse for ”Public Service Obligations”. Som titlen også antyder, drejer det sig om en afgift, som elkunder stadig den dag i dag skal betale i forbindelse med deres elregning. Betalingen sker ganske automatisk, hver gang der opkræves en regning for husstandens eller virksomhedens forbrug af elektricitet, og de betalte penge går direkte til det statslige selskab Energinet, der ejer og driver dansk energiinfrastruktur.

Energinet er ejet af og hører således inde under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvilket betyder, at PSO-afgiftens midler ikke bruges til private, kommercielle formål, men derimod som økonomisk tilskud til den grønne omstilling inden for energiproduktionssektoren.

Og hvad menes der så med ”den grønne omstilling” i denne sammenhæng? Som almindelig forbruger og modtager af el kan det være vanskeligt at gennemskue, hvad ens penge reelt set går til, og hvad de tjener til i det større billede. Overordnet set bliver det økonomiske tilskud fra PSO blandt andet anvendt til at fremme henholdsvis:

  • Vedvarende energi – intern link til vedvarende energi
  • Decentral kraftvarmeproduktion
  • Forskning og udvikling inden for området af miljøvenlig energiproduktion
  • Diverse omkostninger.

Alle de enkeltstående formål er vigtige områder i sig selv, men den mest tungtvejende post ved PSO-afgiften er uden tvivl den vedvarende energi, der fra politisk side prioriteres højt på listen over tiltag i kampen for grønnere energiproduktion og -forbrug.

Så fik vi sat ord på, hvad PSO-afgift er for en størrelse. Så nu kan vi gå videre til den mere interessante del af sagen – nemlig den omdiskuterede PSO-afgift-afskaffelse.

Hvorfor planægges der en PSO-afgift-afskaffelse?

Vi har lige fået slået fast, at PSO faktisk er et positivt og fremmende tiltag i forhold til den grønne omstilling inden for dansk energiproduktion. Så hvorfor søren har man så bestemt sig for at afskaffe dette tiltag, hvis det rent faktisk gavner miljøet? Vi forstår skam godt, hvis du finder denne prioritering mærkværdig, men der ligger et argument og en årsag til grund for ændringen.

Og årsagen skal findes på et højere politisk plan blandt EU-Kommissionen. Den korte forklaring på PSO-afgift-afskaffelsen er, at man inden for EU-Kommissionen har fundet en uoverensstemmelse eller et såkaldt interessekonfliktpunkt, der vedrører udenlandske virksomheder. Her er det blevet påpeget, at PSO-afgiften er traktatstridig, da elafgiften også pålægges de udenlandske virksomheder, der ikke nødvendigvis profiterer direkte af den grønne omstilling på dansk jord.

Denne traktatstridighed har man blandt de danske politikere ikke kunne sidde overhørig, og derfor har man fra politisk side været nødt til at indrette – eller rettere ændre – lovgivningen i forhold til PSO-afgiften.

Resultatet? Et bredt politisk flertal, der tilbage i november 2016 entydigt besluttede, at PSO-afgiften skulle bortskaffes. Og når vi skriver ”bortskaffes”, mener vi ikke en totaleliminering fra dag ét. Afskaffelsen dækker mere over en kontinuerlig udfasning af PSO-afgiften, så dens effekt og gyldighed etapevis reduceres frem mod den endelige afvikling i 2022. Vi er således stadig i dag midt i procesforløbet, hvilket også betyder, at PSO-afgiften fortsat har en vis berettigelse.

Et teknisk indblik i PSO-afgiften – for energientusiasterne

Inden vi kommer til, hvordan PSO-afgift-afskaffelsen påvirker dit hverdagslige elforbrug – det vil sige din private elregning – vil vi lige stoppe kortvarigt op og dvæle ved den tekniske del af PSO. Så hvis du ligesom os har en lille ”elnørd” eller energientusiast gemt inde i dig, bør du læse med her – og hvis ikke, kan du let og elegant hoppe videre til næste afsnit. Uanset hvad er det jo altid godt at blive lidt klogere.

For hvordan er det så lige, at man beregner den PSO-afgift, som du bliver pålagt og betaler via din elregning? Det er nemlig langt mere teknisk, end man måske skulle tro, så det gælder om at holde tungen lige i munden. Vi har dog forsøgt på pædagogisk vis at gøre det så overskueligt som muligt, og du kan derfor nedenfor få en hurtig gennemgang i form af følgende indsigter:

  • PSO-afgiften fastsættes kvartalvis, hvilket skyldes elmarkedets svingende priser
  • Markedspriserne på el afhænger af udbud og efterspørgsel, og hvis der er stort udbud og høj efterspørgsel på el, vil konkurrencen typisk presse priserne i bund
  • Hvis elpriserne på markedet er høje, vil der være et behov for større økonomisk tilskud til den grønne energi – det vil sige en højere PSO-afgift. Og omvendt vil lave elpriser forårsage et mindre behov for tilskud. På den måde reguleres PSO’en ud fra en ambition om at gøre den miljøvenlige energi så rentabel og attraktiv en forretning som muligt.

Så alt i alt kan du foreløbigt være tilfreds, hvis du bare er klar over, at PSO-afgiften fastsættes hvert kvartal og er afhængig af (forventede) elpriser (interne link til elpriser) på markedet. Hvis du synes, at den tekniske forklaring gerne må blive endnu mere teknisk, kan du altid læse meget mere på Energinet.dk.

Hvad betyder afskaffelsen af PSO for dig og din elregning?

Nu er vi kommet til det punkt, som bliver rigtig relevant for dig som privat (el-)forbruger. For hvad betyder denne PSO-afgift-afskaffelse så helt konkret for dig – og din elregning? Jo, i første omgang betyder det faktisk en økonomisk besparelse, hvilket i sig selv for de fleste vil være en positiv ændring.

Lad os tage et eksempel. Ifølge regeringens beregninger vil en husstand med et forbrug på 4000 kilowatt kunne spare i omegnen af 1000 kroner på deres elregning – vel at mærke i perioden, indtil udfasningen er fuldt ud gennemført i 2022.

Så afskaffelsen af PSO har umiddelbart positiv indflydelse på din elregning. Hvorvidt dette opvejer de færre økonomiske midler til den grønne omstilling – særligt den vedvarende energi – er en personlig og subjektiv sag, som vi ikke skal blande os i og gøre os til herre over.

Er afskaffelsen af PSO-afgiften den grønne omstillings dødsstød?

Men hvor efterlader det så miljøet og den grønne omstilling? Man kunne let foranlediges til at tro, at denne PSO-afgift-afskaffelse er ensbetydende med den grønne omstillings dødsstød. Men så sort ser det dog ikke ud – og det kan heller ikke stilles så sort-hvidt op. Heldigvis.

At PSO-afgiften udfases er nemlig ikke lig med, at vi i Danmark helt stopper vores kamp for en mere miljøvenlig energiproduktion. Tværtimod. Der gøres fortsat en stor indsats for miljøet på dette område, og der er således mere tale om en omlægning og omstrukturering af midlerne til den grønne omstilling inden for danske grænser. Pengene skal med andre ord findes et andet sted, hvilket der arbejdes på fra politikernes side.

Men du og elselskaberne har også mulighed for at bidrage til det kollektive projekt om at støtte vedvarende energi i Danmark. Hvordan? Prøv lige at læse med her nedenunder…

PSO eller ej – du kan heldigvis selv gøre en forskel for miljøet

Hos nettopower går vi ind for ansvarlig energiproduktion, og netop derfor har vi også valgt at lancere et miljørigtigt tilbud til alle vores kunder. Som kunde hos os har du nemlig mulighed for at gøre en indsats for et bedre miljø igennem dit elforbrug, da vi tilbyder, at du kan få elektricitet fra danske vindmøller ud af din stikkontakt for små penge . Faktisk for kun 19 kroner om måneden.

Hvad betyder dette?

Så uanset om du synes, at det er en skam, at PSO-afgiften afskaffes eller ej, kan du altid være med til at deltage aktivt i kampen for et bedre miljø hos os. Hvis du kunne være interesseret i dette tilbud, må du endelig ikke tøve med at tilmelde dig på vores hjemmeside.

Vi håber, at du igennem dette blogindlæg er blevet klogere på, hvad PSO egentlig står for – og hvad PSO-afgiftens afskaffelse betyder for dig som elkunde og forbruger.