Du betaler også transportafgift på el

I elprisernes afgift skal du være opmærksom på, at du også betaler transportafgift på el. Dette går til distribution og transport af strømmen via de kabler, dit lokale netselskab ejer. Da det er netselskabet, som ejer kablerne i dit område, kan du ikke selv vælge dit netselskab, som forbliver det samme, uanset hvilket elselskab du har.

Hjem / Elafgifter 2019

Elafgifter 2019

Dit netselskab opkræver transportafgift på el, som går til vedligeholdelse af elkablerne. Du kan altid se på din elregning, hvor stor en del af din betaling, som går til transport af din strøm.

Som kunde betaler du både et fast månedligt abonnement til dit netselskab samt en tarif for de kWh, du bruger. Prisen på abonnementet kan du ikke selv påvirke, men du har en indflydelse på, hvor meget du betaler i tarif. Du betaler nemlig mest i transportafgift på el, når elnettet er mest belastet. Dette er typisk fra kl. 17-20 i hverdagene og i vinterhalvåret, hvor elpriserne også er højest. 

Hvis du vil spare penge på din elregning, kan du flytte dit elforbrug over på de timer, hvor elnettet er mindst belastet. Her vil den rå strømpris være lavest, og du kommer desuden til at betale en lavere transportafgift på el.

Lempelse af elprisernes afgift

Elpriserne bestemmes på det frie marked og påvirkes af ændringer i efterspørgsel og udbud. I de seneste år har markederne været præget af højere volatilitet med større svingninger i prisen på den rå strømpris. Prisniveauet har desuden været støt stigende som følge af internationale udviklinger med større usikkerhed på de internationale energimarkeder.

Som reaktion på de stigende elpriser vedtog regeringen i starten af 2022 aftalen med navnet ”Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked”. En del af denne aftale indebærer en lempelse af elprisernes afgift fra 2022 og frem mod 2030. Den almindelige afgift på el lempes først med 14 øre pr. kWh fra den 1. juli 2022, derefter med 16 øre pr. kWh i 2024-2029 og til sidst med 17 øre pr. kWh i 2030.

I nedenstående tabel kan du få et overblik over udviklingen i elprisernes afgift fra 2022 frem til 2030. Tallene er fra Skatteministeriet.

Øre pr. kWh20222023202420252030
Nuværende afgift på el90,387,186,179,979,9
Lempelse1414161617
Afgift på el efter lempelse76,373,170,163,962,9

Der er altså tale om en væsentlig reduktion af afgifter på elprisen hvert år frem mod 2030. Ifølge Skatteministeriet svarer en lempelse af afgiften på 17 øre pr. kWh for en husholdning med et almindeligt årligt forbrug på 4.000 kWh til en besparelse på 850 kr. om året (inkl. moms).

Baggrunden for at lempe elprisernes afgift er at reducere danskernes stigende elregninger og give forbrugerne bedre forudsætninger for at betale deres regninger. Da afgifterne på elpriserne i forvejen ligger på et så højt niveau, er det et af de bedst tilgængelige værktøjer, som regeringen har til rådighed for at hjælpe danskerne med deres elregninger.

Overordnet set forventes lempelsen at føre til en samfundsøkonomisk gevinst via en positiv effekt på den økonomiske vækst. Da elafgiften i 2022 og frem mod 2030 sænkes med det samme beløb for alle danskere, vil den have størst gavn for husstande med en lavere indkomst. Derfor anses det også som et værktøj, der kan sænke indkomstforskellene og hjælpe de laveste indkomster forholdsvist mest.

Afgifter på elpris reduceres yderligere i 2022

På baggrund af de ekstraordinært høje energipriser vedtog regeringen i efteråret 2022 at reducere elafgiften langt mere end de planlagte lempelser. Reduktionen går helt ned til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh. I praksis bliver elprisernes afgift altså næsten helt fjernet.

Aftalen fastsætter, at denne reduktion gælder for første halvdel af 2023, så i de første seks måneder kommer du altså til at betale næsten ingen afgift på el. Dette skal sikre, at danske elforbrugere fortsat benytter el på trods af de stigende priser. 

Det er nemlig vigtigt, at danskerne fortsat benytter el i stedet for andre alternativer, da en stor del af vores strøm bliver produceret ved hjælp af vedvarende energikilder såsom vindkraft. Denne aftale er en del af en større pakke om vinterhjælp, som skal hjælpe danskerne med at komme gennem en tid med stigende priser.

Elpriser med afgift bliver lempet for alle indkomstgrupper, så her har regeringen igen sat fokus på at hjælpe de laveste indkomstgrupper forholdsvist mest. Elregningen fylder mest i disse personers budget, så derfor vil den hjælpe med at udligne indkomstforskelle.

Hvorfor er elpriser med afgift så høje i Danmark?

I Danmark har vi nogle af de højeste forbrugerpriser på el i hele Europa, men når man ser på de rå strømpriser, ligger prisniveauet faktisk blandt de laveste i vores del af verden. Det skyldes, at vi har et utrolig effektivt og moderne elnet i hele landet samt et liberaliseret marked med hård konkurrence mellem mange elselskaber. I kombination skaber det den lave strømpris, vi ser på elmarkederne.

Når forbrugerpriserne på el i Danmark alligevel er blandt de højeste i Europa, skyldes det de høje afgifter og tariffer, vi har på strømmen. Men hvorfor er afgiften på el så høj i Danmark?

Der blev første gang indført elafgifter tilbage i 1977, som dengang lå på 2 øre pr. kWh. Den oprindelige baggrund for at indføre afgiften var at få de danske forbrugere til at spare på strømmen. Størstedelen af elproduktionen foregik dengang på centrale kraftværker, som brugte kul til at producere strømmen. Afgiften skulle sænke forbruget af el og dermed afbrændingen af kul på kraftværkerne.

Gennem årene er elafgiften steget og steget for at regulere danskernes forbrug af strøm og reducere udledningen af CO2 fra kraftværkerne. På samme tid er der sket markante ændringer i den danske elproduktion. Kuldrevne kraftværker står i dag for en relativt lille del af den samlede produktion, mens størstedelen af vores strøm produceres af vedvarende energi fra vindmøller, vandkraftværker og solceller.

Når en så stor del af vores elforbrug i dag stammer fra vedvarende energikilder, er debatten om afgifter på elpris igen blusset op. Flere økonomer har peget på, at afgiften i dag er alt for høj i forhold til udledningen af CO2 fra elproduktionen. Samtidig har politikere foreslået helt at fjerne afgiften. 

Indtil videre har regeringen vedtaget en lempelse af afgiften, og tiden vil vise, om elprisernes afgift på sigt helt bliver fjernet, efterhånden som den grønne omstilling sikrer os et grønnere elforbrug.