Værd at vide om vandkraft og vandenergi

Hvad er vandkraft? De fleste har sikkert hørt om fænomenet, men det er nok alligevel de færreste, der rent faktisk kan sætte ord på, hvad vandkraft eller vandenergi i bund og grund er. Man forstår selvfølgelig godt, at det på en eller anden måde handler om at bruge vand til at skabe kraft og energi, men for mange stopper forklaringen her uden yderligere uddybning.

Kan du nikke genkendende til ovenstående beskrivelse? Og er du generelt bare lidt nysgerrig på, hvad vandkraft er, og hvilke fordele og ulemper ved vandkraft, der findes? I så fald er du landet det helt rette sted. I dette blogindlæg retter vi fokus mod vandkraft i Danmark såvel som globalt set for at give dig et indblik i denne vedvarende energikilde. Det vil sige den uddybning, du måske aldrig har fået.

Så sæt dig godt til rette – vi lover dig for, at det bliver alt andet end en vandet fornøjelse.

Rigtig god læselyst!

Hvad er vandkraft?

Vandkraft kaldes også vandenergi og dækker over den energi, der bliver produceret ved hjælp af vandets bevægelse – det vil sige ”kinetisk energi” (bevægelsesenergi). Energien bliver skabt ved, at vandet enten falder eller strømmer i eksempelvis åer, floder og lignende vandløb. Men der, hvor vandkraft i særlig grad bliver udnyttet til effektiv energiproduktion, er på vandkraftværker verden over. Vandkraftværker kan både bruges til at producere såkaldt ”grundlast-elektricitet”, altså den mængde el, der generelt altid er brug for, og ”balancekraft”, det vil sige en elproduktion, som man straks kan igangsætte, hvis efterspørgslen pludselig stiger.

Mange besvarer spørgsmålet ”hvad er vandkraft” ved at henvise til de gamle vandmøller, og der er da også stor forklaringskraft i denne ældre metode. Faktisk er vandkraft den energiproduktionsform, der har allerlængst historik, da man helt tilbage i oldtiden før vores tidsregning kendte til udnyttelsen af vandkraft. Her brugte man de gamle vandmøller til at drive møllesten, der således eksempelvis kunne kværne og male korn til mel.

Senere hen i 1500-tallet blev denne tankegang overført til vanddrevne maskiner i forbindelse med industriel brug – og siden da har udviklingen taget fart. Og endda med en så stor hastighed, at vandkraft i dag udgør den ubestridt største vedvarende energikilde på internationalt plan.

Det var lige en lille historielektion i, hvad vandkraft er for en størrelse. Men lad os bevæge os hurtigt videre til det næste relevante spørgsmål: Hvordan virker vandkraft?

Hvordan virker vandkraft?

Som vi allerede kort har været inde på, virker vandkraft bogstaveligt talt i kraft af vandets bevægelsesenergi. Den traditionelle metode til at omdanne vandkraft til energiproduktion foregår ved at udnytte højdeforskellen mellem vandets udspring og udløb. Vandet falder eller strømmer således igennem en vandturbine, der aktiveres og begynder at rotere, hvorved der til sidst produceres elektricitet.

Denne logik bliver overført til vandkraftværkerne, hvor samme bevægelsesenergi udnyttes til at producere elektricitet. Et vandkraftværk består af tre grundelementer:

 • Et vandreservoir
 • En dæmning til at kontrollere det gennemstrømmende vand
 • Et kraftværk, der transformerer vandets kraft til strøm.

Og det er igennem disse tre grundelementer, at vandet i kronologisk rækkefølge går fra vandkraft til elektricitet via førnævnte turbine, der er direkte forbundet med en elgenerator.

Når elektriciteten bliver produceret i generatorerne, sendes den videre igennem elnettet i Danmark, hvorved strømmen til sidst ender ude i husstandenes stikkontakter.

Men lad os lige træde et skridt tilbage og anskue vandkraft i et større perspektiv. For hvordan ser det egentlig ud med vandkraft i Danmark? Og hvad med på verdensplan?

Vandkraft i Danmark

Mange bliver overraskede over, hvor lidt vandenergi i Danmark egentlig udgør af den samlede energiproduktion. Og det er faktisk ganske forståeligt. For det er ikke en ret stor andel, vandkraft i Danmark repræsenterer. Tilbage i 2015 bidrog vandkraft isoleret set kun til 0,1 % af den samlede danske elproduktion, hvilket er langt mindre end mange andre vedvarende energikilder.

Dette tal står i skærende kontrast til billedet på globalt plan, da vandkraft omvendt her udgør den absolut største vedvarende energikilde. Vandkraft anslås at stå for næsten 90 % af al vedvarende energiforsyning. Nylige undersøgelser viser, at vedvarende energi – inklusive vandkraft og atomkraft – udgør en stigende andel af energiforsyningen og dækker i dag næsten 15 % af verdens samlede energiforbrug.

Udviklingen i det globale energiforbrug (Drivkraft Danmark – Energistatstik 2019).

Men selvom vandenergi buldrer fremad på den internationale scene, er den altså stadig i begrænset omgang udbredt på dansk jord. Ikke desto mindre indgår vandkraft i den danske ambitiøse målsætning om at være fuldt ud uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Det var altså en kort skitsering af vandkraft i Danmark og globalt set. Så langt, så godt. Men lad os komme til det egentlig relevante for dig. For hvilke fordele og ulemper ved vandkraft findes der egentlig?

Fordele og ulemper ved vandkraft

Ligesom det gælder for vindenergi, solenergi eller en hvilken som helst anden vedvarende energikilde, er der både fordele og ulemper ved vandkraft. Fordele og ulemper er dog altid en subjektiv vurdering, der grundlæggende skal læses ud fra, hvilke afsendere der formulerer dem. Ikke desto mindre findes der en række gennemgående punkter, som går på tværs af de fleste sammenhænge, når mulighederne og begrænsningerne ved vandkraft diskuteres.

Uden at påstå, at vi nødvendigvis har facitlisten her hos nettopower, har vi alligevel givet vores kvalificerede bud på, hvilke fordele og ulemper ved vandkraft der er mest aktuelle og gyldige. Og du får de to lister lige nedenfor.

Fordele ved vandkraft

 • Vandkraft er en vedvarende energikilde, der ikke slipper op. Faktisk anslås det, at hele 70 % af jordens overflade er dækket af vand.
 • Vand repræsenterer et ”gratis” brændstof, der frit kan udnyttes.
 • Vandkraft er en CO2-neutral energikilde.
 • Det er muligt at oplagre vandkraft i vandmagasiner, når vandtilførslen er høj og efterspørgslen på el er lav. Den oplagrede energi kan således udnyttes i de perioder, hvor efterspørgslen stiger.
 • Vandkraft har som energikilde lang (næsten evig) levetid.
 • Vandkraft kræver minimal arbejdskraft.
 • Vandkraft giver god forsyningssikkerhed.

Ulemper ved vandkraft

 • Opførelse af vandkraftværker og lignende systemer kræver store investeringer.
 • Ved oprettelse af reservoirer ændres floder og åers oprindelige forløb, hvilket kan forstyrre dyre- og fiskebestandens kredsløb.
 • De omdannede vandreservoirer kan risikere at få ophobet dødt plantemateriale, hvilket potentielt set udleder drivhusgasser under forrådnelsesprocessen.
 • Tørkeperiode vil potentielt set kunne påvirke elektricitetsproduktionen fra vandkraft.
 • Antallet af tilgængelige reservoirer er fortsat i dag relativt begrænset.

Ovenstående to lister er som nævnt ikke udtømmende, men kan give et godt indblik i de mulige fordele og ulemper ved vandkraft. Hvorvidt du selv er fortaler for eller modstander af (eller måske bare ganske neutral i denne sag) vil vi lade være helt op til dig.

Er vi med på vandenergi-bølgen i fremtiden? Mange bække små …

Selvom vandenergi ikke nødvendigvis er den store og tungtvejende spiller i regnskabet for vedvarende energi i Danmark p.t., skal man ikke nødvendigvis afskrive energikildens betydning. Skeler vi bare en smule til vores nordiske nabolande Norge og Sverige, ser tendenserne helt anderledes ud. Og også lande såsom Finland, Island, Østrig og Frankrig er godt med på vandenergi-bølgen.

I Norge udgør vandkraft faktisk mere end 99 % af den samlede elproduktion, hvilket skal tilskrives de gunstige vilkår, som naturen giver for udvikling og udnyttelse af vandkraft til energiproduktion og -oplagring. Netop derfor mener rigtig mange, at et nordisk samarbejde mellem Norge og Danmark i forhold til udvikling af vedvarende energi vil være oplagt. Med den stærke profil på vandkraft blandt nordmændene og en tilsvarende solid profil på vindenergifronten blandt danskerne kan der potentielt set skabes et stærkt samspil med energiudveksling.

Hvordan vandkraft kommer til at se ud i fremtiden, må vi afvente at se. Men én ting er sikkert: Vandkraft som vedvarende energikilde på globalt plan holder i den grad vand!

Hos nettopower bidrager vi aktivt til kampen for den grønne omstilling . En kamp, der blandt andet inkluderer vores populære tilbud til alle vores kunder om at kunne modtage grøn strøm fra danske vindmøller for kun 19 kr. om måneden.

Hvad betyder dette?

Lyder det som noget, du kunne være interesseret i, må du endelig ikke tøve med at tilmelde dig – nemt og hurtigt.

Vi håber, at du igennem ovenstående blogindlæg er blevet lidt klogere på, hvad vandkraft er, og hvilket potentiale der ligger i denne form for vedvarende energikilde.